Wednesday, November 10, 2010

Om Shaanti


असतो मा सदगमय | तमसो मा ज्योतिर्गमय ||
मृत्योर् मा अमृतं गमय | ॐ शांति शांति शांति ||

Asato maa Sat gamaya, Tamaso maa Jyotir gamaya
Mrityor maa Amritam gamaya, Om Shaanti Shaanti Shaanti.